ویژگی های کارکنان نخبه و توانمند

اشتراک گذاری :

یکی از معیارهای یک سازمان پویا و توسعه یافته این است که چقدر با تحمل و مدارا، به کارکنان کلیدی و نخبه قدرت مانور و اختیارات می‌دهد و چقدر بستر و محیط سازمان را برای نقش آفرینی و ارزش آفرینی کارکنانش فراهم کرده‌است؟ در این ویدیو به ویژگی های شخصیتی و رفتاری کارکنان نخبه پرداخته شده که قسمتی از مباحث دوره تخصصی” اصول سرپرستی پیشرفته” است که توسط دکتر علیرضا زارع زیدی در سازمانها و موسسات تدریس می‌شود.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست