پیاده سازی و روش ساده مدیریت عملکرد کارکنان

اشتراک گذاری :

برای توسعه سازمان، بهبود فرایندها و افزایش بهره وری و… هیچ راهی بهتر و مناسبتر از پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان وجود ندارد. البته به شرطی که این سیستم بدرستی و توسط متولیان مناسب و دارای شایستگی های لازم انجام شود. برای پیاده سازی مدیریت عملکرد به روش ساده نیاز به 4 اقدام اصلی وجود دارد: 1. تعیین اهداف و برنامه ریزی برای کارکنان براساس استراتژی های سازمان 2. هدایت، نظارت و کوچ کردن کارکنان 3. ارزیابی کارکنان و ارزیابی اقدامات سازمان براساس رفتار و عملکرد انجام شده و تعیین نمرات کارکنان به صورت عادلانه و اقناع کارکنان 4. ارائه فیدبک، اقدام اصلاحی و بهبود فرایندها براساس نتایج ارزیابی

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست