چرا مدیریت استعداد / طراح سازمان، مهمترین ویژگی مدیران منابع انسانی است؟

اشتراک گذاری :

سازمان ها برای پیروزی در جنگ استعدادها باید در دو جبهه بجنگند. در جبهه بیرونی بعنوان مدیریت استعداد و در جبهه درونی نیز باید بعنوان طراح ساختار با سازمان های رقیب بجنگند. در این ویدیو در خصوص جنگ استعدادها و مهمترین ویژگی مدیران منابع انسانی برای پیروزی در جبهه های درونی و بیرونی توضیحاتی ارائه شده است.

ویدیوهای مرتبط

نظرات

عنوان تست

عنوان تست